Privacyverklaring Looise BC

 1. Algemeen

De Looise badmintonclub hecht veel waarde aan je privacy en bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Badmintonclub Looise BC houdt zich aan alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring.
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden.
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor verwerking van je persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als Looise badmintonclub zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je vragen of bemerkingen hebt over onze privacyverklaring, of over privacy in algemenere zin, dan kan je contact pet ons opnemen via onderstaande contactgegevens :

                Looise BC

                Zetel : Schoterweg 5 bus 101

                e-mail : Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

                GSM : 0477 49 53 54

 1. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door de Looise BC verwerkt ten behoeven van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Badmintonclub Looise BC (uitvoering overeenkomst)
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
 1. Welke gegevens verwerken wij?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen, verwerken :

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
 • Gegevens badmintonfederatie : lidnummer, klassement
 • Sportieve opleiding- en vormingsattesten
 • Wedstrijdgegevens en resultaten
 • Beeldmateriaal
 1. Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende organisaties :

 • Bestuursleden van de vereniging
 • Vrijwilligers van de vereniging
 • Badminton Vlaanderen
 1. Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor :

 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)
 • Het verzorgen (en verspreiden) van lidkaarten, nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je on hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking daarvan.

Wij verstekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 1. Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens va personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 1. Bewaartermijn.

De Looise badmintonclub bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De Looise BC verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar.

 1. Beveiliging van de gegevens.

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking :

 • Alle personen die namens de Looise BC van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 1. Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.

Via het hoger vermeld adres kan je ons hierover contacteren.

Tevens kan je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voorgenoemde verzoeken.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) :

                Drukpersstraat 35

                1000 Brussel

                https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Voor akkoord

Datum, Naam & voornaam + handtekening.

………………………………………………………………….